پروژه

واحد نمکزدایی بینک

واحد نمکزدایی بینک

نوع قرارداد
EPC
محل
استان بوشهر، منطقه بینک
اهداف
احداث کی واحد نمکزدایی با ظریت 50,000 بشکه نفت در روز
جزئیات پروژه
توسط کی خط لوله 10 اینچ خوراک ورودی از واحد بهره برداری به واحد
نمکزدایی وارد می شود. در این واحد نفت ورودی پس از افزایش فشار در دو
مرحله گرم شده و وارد پ یکج نمکزدایی می گردد که در آن آب و نمک از نفت
جدا می شود، تأسیسات جانبی پروژه شامل سیستم هوای فشرده، دیزل ژنراتور، آب
آتش نشانی، مشعل سوزا، گودال سوخت و حوضچه تبخیر است.

;