پروژه

احیا مستقیم غدیر ایرانیان

احیا مستقیم غدیر ایرانیان

نوع قرارداد
EPC
محل
کیلومتر 20 جاده اردکان- نائین
اهداف
احداث کی واحد احیاء مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت 800,000 تن آهن
اسفنجی در مجاورت مجتمع گندله سازی اردکان
جزئیات پروژه
علاوه بر احداث واحد احیاء مستقیم ، ساخت وراه اندازی واحد بریکت سازی
سرد، پست تقلیل ولتاژ از 63KV به 6/6 KV ، مخازن نگهداری آهن اسفنجی ،
سیستم انتقال موادازگندله سازی اردکان ، خطوط آبرسانی بطول 27 کیلومتر، گاز
رسانی بطول 1,500 متر نیز در محدوده خدمات این پروژه قراردارد .
شرکت پامیکو مسئول عملیات اجرائی پروژه و شرکت ایراسکومسئول تدارک
تجهیزات خارجی می باشد

;