پروژه

توسعه نورد سرد/ تاندوم میل پنج قفسه ای و اس یکن پاس جدید

توسعه نورد سرد/ تاندوم میل پنج قفسه ای و اس یکن پاس جدید

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
مداوم نمودن خط نورد سرد و افزایش تولید
جزئیات پروژه
شرکت فولاد مبارکه جهت مداوم نمودن خط نورد سرد با اضافه نمودن تجهیزاتی در
قسمت ورودی و خروجی قفسه ها، بازسازی قفسه های نورد سرد و همچنین نصب
قفسه اس یکن پاس جدید، بخشی از طراحی اساسی و تفصیلی، تأمین تجهیزات داخلی،
مونتاژ بخش عمده ای از تجهیزات خرید خارج در کارگاه های داخلی، انجام عملیات
ساختمانی و نصب و شرکت در راه اندازی را به ایریتک واگذار نمود
عملیات نصب این پروژه طی دو توقف پیش بینی شده خط تولید با موفقیت انجام و
با راه اندازی آن ضمن مداوم نمودن خط نورد سرد ظرفیت تولید از 800 هزار تن
به 5/ 1 میلیون تن افزایش یافت

;