پروژه

احیاء مستقیم فولاد ارفع

احیاء مستقیم فولاد ارفع

نوع قرارداد
EPC
محل
کیلومتر 20 جاده اردکان- نائین
اهداف
احداث کی واحد احیاء مستقیم میدرکس به ظرفیت 800,000 تن آهن اسفنجی در
سال آهن سفنجی در مجاورت مجتمع گندله سازی اردکان
جزئیات پروژه
علاوه بر احداث یک واحد احیاء مستقیم ، ساخت وراه اندازی واحد بریکت سازی
سرد ، پست تقلیل ولتاژ از 10KV به 6/ 6، مخازن نگهداری آهن اسفنجی،
سیستم انتقال مواد از ورودی احیاء مستقیم غدیرایرانیان انتقال آهن اسفنجی از
سایت به فولاد سازی و گاز رسانی بطول 1,500 متر نیز در محدوده خدمات
این پروژه قراردارد . شرکت پامیکو مسئول عملیات اجرائی و شرکت ایراسکو
مسئول تدارک تجهیزات خارجی می باشد . در حال حاضر ، بخشی از فعالیت های
مهندسی ، اجرا و خرید پیش از تنفیذ قرارداد اصلی در قالب موافقتنامه عملیات
زود هنگام آغاز شده اند .

;