پروژه

توسعه نورد گرم

توسعه نورد گرم

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
بهسازی تجهیزات موجود در نورد گرم جهت افزایش کمی و یکفی ورق گرم
جزئیات پروژه
نصب تونل حرارتی
اصلاح قفسه های نهائی F4-F1 با نصب Bending System
نصب لوپرهای هیدرول کیی بین قفسه F4-F1
نصب Side Guide و Pinch Roll های هیدرول کیی برای کویلرهای 1، 2 و3

;