پروژه

واحد احیاء مستقیم مدول F

واحد احیاء مستقیم مدول F


نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان 800 هزار تن در سال
جزئیات پروژه
کارخانه احیاء مستقیم مدول F بمنظور افزایش تولید آهن اسفنجی و همچنین استفاده
بهینه از تاسیسات موجود در جوار سایر مدولهای موجود مجتمع احداث گردید.
وزن کل تجهیزات این کارخانه بالغ بر 300 / 8 تن و بیش از نیمی از این تجهیزات
ساخت داخل کشور می باشد.

;