پروژه

احیاء مستقیم و سیستم انباشت و برداشت مواد قائنات

احیاء مستقیم و سیستم انباشت و برداشت مواد قائنات

نوع قرارداد
EPC
محل
استان خرسان جنوبی، 40 یکلومتری شمال غربی شهرستان قائن
اهداف
احداث واحد احیاء مستقیم به روش میدرکس به ظرفیت 800,000 تن در سال
جزئیات پروژهشرکت ملی فولاد ایران در قالب یک قرارداد با مشارکت ایریتک ایراسکو و
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ) IOEC (بعنوان مسئول )
Leader ( مشارکت ، اقدام به احداث یک واحد احیاءمستقیم به روش میدرکس
به ظرفیت 800000 تن در سال نموده است .
به همراه احداث این واحد ، سایر تأسیسات جانبی مانند واحد انباشت و برداشت
به ظرفیت 5/ 2 میلیون تن در سال ، سیلوهاینگهداری آهن اسفنجی ، واحد
بریکت سازی ، پست تقلیل ولتاژ ، تصفیه وسیستم خنک کن آب ، اجراء خطوط
آبرسانی وگاز ، طراحی و اجرا خواهند شد .
کلیه فعالیت های مهندسی اساسی و اکثر مهندسی تفصیلی این واحد براساس دانش
فنی موجود در شرکت ایریتک و تجارب طراحی و ساخت در پروژه های مشابه
انجام خواهد شد .

;