پروژه

جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت خارک NGL

جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت خارک NGL

نوع قرارداد
EPC ، فاینانس
محل
جزیره خارک
اهدافاحداث تأسیسات جمع آوری و جداسازی گازهای اسیدی از گازهای همراه ، احداث دو واحد
NGL ، تزریق گازهای اسیدی ، مخازن ذخیره سازی و اسکله صادراتی در جزیره خارک .
جزئیات پروژه
* دو واحد تأسیسات دریافت گازمیادین خشکی و تقویت فشارآنها
* دو واحد تأسیسات دریافت گاز میادین نفت دریایی
* دو واحد NGL به ظرفیت کل MMSCFD 600
* دو واحد فشار افزایی گازهای جمع آوری شده از چاههای نفت و جداسازی گازهای اسیدی
* یک واحد Depentanizer & Condensate Stabilization
* 3 مخزن ذخیره پروپان و بوتان مایع از نوع Cryogenic و بصورت دو جداره
* مخزن میعانات گازی بصورت سقف شناور
* مخزن پنتان دارای سقف ثابت
* اسکله صادرات محصولات
* نیروگاه با 4 واحد توربین گازی هر یک بقدرت MW 20
* تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب
* سایر تأسیسات جانبی Utility نظیرهوای ابزار دقیق ، تولید نیتروژن ، سیستم آتش نشانی ،
مشعل سوزا ، گودال سوزا و غیره

;