پروژه

احیاء مستقیم خراسان 2

احیاء مستقیم خراسان 2

نوع قرارداد
EPC
محل
کیلومتر 20 جاده قدیم نیشابور به سبزوار
اهدافاحداث کی واحد احیاء مستقیم میدرکس به ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی
در سال
جزئیات پروژه
پس از اجرایی شدن پروژه احیاء مستقیم خراسان 1، بعلت نیاز بیشتر به آهن
اسفنجی ، مجتمع فولاد خراسان با هدف برآورده ساختن نیاز بخش ذوب و همچنین
استفاده بهینه ازامکاناتی که درپروژه احیاء مستقیم خراسان 1 وجود داشت تصمیم
به اجرای مدول دوم خراسان همزمان با مدول اول گرفت به همین منظور با افزایش
ظرفیت واحدهای انباشت و برداشت اکسید آهن ، سیستم جمع آوری آهن
اسفنجی ، بریکت سازی و Utility جهت استفاده مشترک دو مدول در نظر
گرفته شدند .
اجرای پروژه طی قراردادی ، بصورت کلید در دست ) Turn Key ( از جانب
مجتمع فولاد خراسان ، به کنسرسیوم ایریتک  ایراسکو واگذار گردیده است
محل احداث کارخانه درجوار مدول اول ومجتمع فولاد خراسان قراردارد .

;