پروژه

طرح توسعه نورد سرد کاشان )خط اسید شوئی و کوره های تنش زدایی)

طرح توسعه نورد سرد کاشان )خط اسید شوئی و کوره های تنش زدایی)

نوع قرارداد
مدیریت پیمان
محل
کاشان- 14 یکلومتری جاده کاشان به اردستان
اهدافتأمین مواد اولین واحد نورد سرد
بالا بردن سطح یکفی محصول
جزئیات پروژه
* احداث یک واحدکوره تنش زدایی) Batch Annealing ( به ظرفیت 150
هزار تن در سال
* احداث یک واحد اسید شوئی به ظرفیت 300 هزار تن در سال

;