پروژه

کوره پیش گرم اسلب

کوره پیش گرم اسلب

نوع قرارداد
EP
محل

مجتمع فولاد مبارکه

اهداف

احداث دو کوره پیش گرم اسلب هر کدام به ظرفیت 310 تن در ساعت در واحد
نورد گرم و تغیرات قفسه وکویلرها

جزئیات پروژه

به منظور افزایش تولید ورق لورد گرم، نصب و راه اندازی کوره های جدید و در
جوار کوره های موجود اجرا گردید
کوره شماره دو در مهر ماه 1378 راه اندازی شد که بدنبال آن ظرفیت تولید
مجتمع از 4/ 2 میلیون تن در سال به 2/ 3 میلیون تن در سال افزایش یافت
در فاز دوم این پروژه با نصب و راه اندازی کوره پیش گرم شماره یک به همراه
3 و کویلرها، ظرفیت واحد نورد گرم به 2/ R4 اعمال تغییرات لازم بر روی قفسه
میلیون تن در سال افزایش یافت
;