پروژه

توسعه تغلیظ مس سرچشمه- فاز 2

توسعه تغلیظ مس سرچشمه- فاز 2

نوع قرارداد
EPC
محل
استان کرمان، سرچشمه
اهداف
افزایش ظرفیت کنسانتره مس در مجتمع مس سرچشمه به میزان 160 هزار تن در
سال با عیار 28 درصد
جزئیات پروژه
ایریتک بعنوان یکی از اعضای مشارکت ایریتک  ایراسکو، تناوب نقش رهبر
این مشارکت را نیز بعهده دارد . شرح خدمات این پروژه عبارتست از :
 مدیریت ، مهندسی ، تأمین تجهیزات داخلی و خارجی ، ساخت ،
نصب ،آزمایش ،عملیات پیش راه اندازی ، راه اندازی ، آزمایشات عملکرد ،
آموزش پرسنل کارفرما , مدیریت بهره برداری به مدت شش ماه وتأمین قطعات
یدکی برای دو سال بهره برداری و تأمین مواد مصرفی برای شش ماه بهره برداری
کارخانه سهم عمده تعهدات شرکت ایریتک در این پروژه عبارتست از :
 مشارکت در نهایی سازی صحه گذاری مهندسی اساسی پروژه , انجام مهندسی
تفصیلی پروژه , تأمین تجهیزات و مواد مصرفی ساخت داخل پروژه , رهبری و
مشارکت در تست و راه اندازی پروژه

;