پروژه

پایانه دریایی معادن و فلزات

پایانه دریایی معادن و فلزات

نوع قرارداد
EM
محل
20 کبلومتر غرب بندرعباس
اهداف
احداث پایانه دریایی معادن و فلزات به منظور تسهیل در امر تخلیه و بارگیری
محصولات فولادی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد
جزئیات پروژهپایانه دریایی معادن و فلزات بندرعباس بزرگترین پایانه دریافت و ارسال مواد فله
معدنی در خاورمیانه و هشتمین در دنیا می باشد و اسکله این پایانه به طول 320
متر و به عرض 38 متر، به منظور پهلو گیری کشت هایی تا ظرفیت کیصد هزار
تن در بخش عمیق آب دریا و به فاصله 1680 متر از ساحل اجرا گردیده که توسط
پل دسترسی با عرض 8/ 13 متر به ساحل متصل گردیده است. جهت دسترسی
کشتی ها به اسکله، کانالی به عرض دویست متر و به طول 5/ 6 یکلومتر و یک
حوضچه چرخشی در کف دریا لایروبی شده است. تجهیزات این پایانه مشتمل بر
تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی و قطار، شانتینگ یارد، ماشین های انباشت و
برداشت و سیستم انتقال مواد حدود 20 هزار تن می باشد که توسط شرکت کروپ
آلمان تأمین گردیده است. این پایانه قادر به تخلیه و بارگیری مواد فله به میزان 8
میلیون تن در سال توسط کشتی و 6 میلیون تن توسط قطار می باشد

;