پروژه

توسعه تغلیظ مس سرچشمه

توسعه تغلیظ مس سرچشمه

نوع قرارداد
EP
محل
سرچشمه، استان کرمان
اهداف
افزایش ظرفیت کنسانتره مس در مجتمع مس سرچشمه به میزان 000 / 160 تن در
سال کنسانتره با عیار 28 % مس سولفوری و 600 / 1 تن کنسانتره مولیبدن با عیار 55 %
جزئیات پروژهایریتک بعنوان مشاور مهندسی، طراحی و تأمین تجهیزات ساخت داخل ، نظارت
برکارهای اجرایی و نصب، بازرسی تجهیزات ساخت خارج و همچنین مدیریت
برنامه ریزی و کنترل پروژه را عهده دار بوده است .
احجام پروژه از این قرار است :
 تجهیزات ساخت داخل : 6,200 تن
 تجهیزات خارجی : 4,100 تن
 حجم بتن ریزی : حدود 60,000 مترمکعب
 وزن اسکلت فلزی : 5,100 تن
 تعداد سازندگان داخلی : 50 سازنده

;