پروژه

احیاء مستقیم خراسان 1

احیاء مستقیم خراسان 1

نوع قرارداد
EPC
محل
کیلوتر 20 جاده قدیم نیشابور به سبزوار
اهداف
احداث واحد احیاء مستقیم میدرکس به ظرفیت 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال
جزئیات پروژه
با توجه به نیاز مجتمع فولاد خراسان و در راستای افزایش ظرفیت
تولید فولاد کشور ، پروژه احیاء مستقیم خراسان در 20 کیلومتری
شهر نیشابور در بالا دست مجتمع فولاد خراسان احداث
شده است ، که شامل یک واحد احیاءمستقیم میدرکس ، واگن برگردان ،
واحد انباشت وبرداشت اکسیدآهن، سیستم جمع آوری آهن اسفنجی
و بریکت سازی سرد می باشد .
ظرفیت کارخانه از طریق OXYGEN INJECTION قابل افزایش است .
فعالیتهای مهندسی پایه و تفصیلی براساس تجربیات پروژه های موفق
زمزم فولاد خوزستان، مدول F فولاد مبارکه و آخرین تکنولوژی های
میدرکس انجام پذیرفته است .

;