پروژه

طرح افزایش ظرفیت نورد گرم به 2/ 3 میلیون تن

طرح افزایش ظرفیت نورد گرم به 2/ 3 میلیون تن

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه

اهداف
افزایش ظرفیت تولید واحد نورد گرم از 2,400,000 تن به 3,200,000 تن در سال
جزئیات پروژه

طراحی و نصب کی قفسه جدید  (F7) و اعمال تغ ییرات بر روی دو قفسه موجود
F5,F6( ( در کارگاه نورد گرم مبارکه به منظور افزایش ظرفیت تولید سالانه این
واحد بوده است. از نکات مهم اجرایی این پروژه اجرای عملیات نصب قفسه F7
همزمان با بهره برداری از خط تولید موجود می باشد. شرکت های ایراسکو و
INSSE تأمین تجهیزات و شرکت ایریسا اتوماسیون پروژه را عهده دار بوده اند.

;