گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: شرکت صنایع ساخت ایکا
توضیحات:

ساخت تجهیزات و اسکلت فلزی

آدرس : تهران - خیابان شهید دستگردی (ظفر) بین آفریقا و ولی عصر پلاک 366

تلفکس: 1907 8887 21 (98+)

1958 8887 21 (98+)

کد پستی: 1968711179

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51