گروه ایریتک


نمایه شرکت عضو گروه ایریتک
ایراسکو
ایریکا
بیدک
آیمکو
پامیکو
شرکت صنایع ساخت ایکا
ایکا
توکا بتن
ایمپادکو
فولاد پایا
فولاد متیل
تامکو
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51