گواهینامه


آرم/لوگو نام گواهینامه
گواهی تعهد به تعالی 1392
کسب رتبه A در فرایند رتبه بندی شرکت های EPC سازمان مدیریت صنعتی
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015
HSE-MS
گواهی سطح تقدیر نامه تعالی سال 1393 (2)ستاره
گواهی سطح تقدیرنامه تعالی سال 1394(3 ستاره)
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک
گواهینامه تأئید صلاحیت ایمنی
ISO 9001:2008
ISO/TS 29001:2010
گواهینامه صلاحیت انجام خدمات مشاوره




تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344




0098-21-812801-4




0098-21-88678750-51